سامانه اطلاع رساني صبابه منظور بروزرساني، بين 24 تا 48 ساعت قطع ميباشد